ALGEMENE VOORWAARDEN BODAMÈR-DEN REIJER JURIDISCH ADVIES

1. Kim Bodamèr-den Reijer handelt onder de naam "Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies" en/of "BDR Juridisch Advies" en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 54032237.


2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht (hierna: "de Opdracht") aan Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.


3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


4. Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.


5. Betaling van declaraties dient zonder opschorting en/of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak.


6. Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.


7. Iedere aansprakelijkheid van Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel. Kopieën van de huidige polis(sen) met voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor in Hengevelde. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, met een maximum van € 10.000,--.


8. De in artikel 7 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.


9. Op de rechtsverhouding tussen Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies en/of BDR Juridisch Advies en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


1 februari 2012